Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Γιατί έκανε απόπειρα αυτοκτονίας ο Παναγιώτης Διώτης...

Από αυτό το ΦΕΚ, 504/2009, φαίνεται ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διόρισε στο υπουργείο του ως ειδικό σύμβουλο και "δικηγόρο" τον γιο του φίλου του εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη, τον 28χρονο Παναγιώτη, ο οποίος έκανε την απόπειρα αυτοκτονίας επειδή τελικά δεν κατάφερε να πάρει το πτυχίο!

Εθνικό Τυπογραφείο — Εθνικό Τυπογραφείο
Προβολή ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 504/2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βουλή των Ελλήνων 1
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2
» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 3
» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 4
» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5
» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 6
» Προστασίας του Πολίτη 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ(7)
Αριθμ. 7016/1/32
Συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των αστυνομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφ. β’ του ν.2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων
προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις»
(Α’ - 283).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 33 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’- 297).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α’- 213).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού το ύψος και η κάλυψη της οποίας θα καθορισθεί με απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
1. Συγκροτούμε Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού δικαίου των αστυνομικών.
2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τους :
α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ηλία του Λάμπρου με Α.Δ.Τ. 210016, Αντιστράτηγο ε.α. Ελληνικής στυνομίας.
β. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζωή, σύζυγος Ιωάννου το γένος Δημητρίου Παπαθανασίου με Α.Δ.Τ. Κ
233872, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ. ΛΙΒΟ Νικόλαο του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 309578, Επίκουρο Καθηγητή του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
δ. ΔΙΩΤΗ Παναγιώτη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Σ 572710, Δικηγόρο Αθηνών, Ειδικό Σύμβουλο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ε. ΝΤΗΝΙΑΚΟ Ευάγγελο του Κυριάκου, με Α.Δ.Τ. Χ 705951, Δικηγόρο Αθηνών LLM
στ. ΠΑΝΟΥΣΗ Σωτήριο του Ιωάννη, Αστυνομικό Υποδιευθυντή με Α.Δ.Τ. 236984, Επιτελή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
ζ. ΑΚΡΙΒΟ Σταύρο του Κωνσταντίνου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή με Α.Δ.Τ. 234052, Επιτελή της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ανατίθενται στον ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ηλία του Λάμπρου.
4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής και οφείλει να παραδώσει σχετικό πρακτικό έως την 15-1-2010.
5. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της ως άνω Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. 2 του άρθρου 17 και του άρθρου 33 του ν.3205/2003 (Α’- 297), το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 2
……………………………………
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
πηγη press-gr

1 σχόλιο:

arkas είπε...

Πέρα απο το όποιο σκάνδαλο της πρόσληψης του πάντως να ευχηθούμε στον Παναγιώτη γρήγορη ανάρρωση και στην οικογένεια του κουράγιο.
Καλές γιορτές να έχουνε όλοι μαζί σαν οικογένεια στο σπίτι τους.